Fokusområden

Gamla Uppsala förskoleområdes gemensamma pedagogiska idé

Mitt möte med vär(l)den
Förskolan vilar på demokratins grund. Det förutsätter att grundläggande värden tydliggörs och erfars i den dagliga verksamheten. Genom att bedriva verksamheten i demokratiska former vill vi lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen att vara en del av samhället. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Med detta fokus vill vi bidra till att barnen utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar för allt levande och för vårt samhälle. Vi vill bidra till att barnen utvecklar sin identitet, sin självständighet samt känner delaktighet i sin egen kultur och samhället

Gamla Uppsala förskoleområdes fokus; Hållbar framtid

Läsåret 2018-2019 fokuserar vi pedagoger på att utveckla vår undervisning i hållbar framtid. Med utgångspunkt i barnens intressen utmanar vi deras medvetenhet om hållbar utveckling.

Med hållbar framtid menar vi de tre dimensionerna social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Genom att arbeta med dessa dimensioner vill vi att barnen utvecklar en förståelse för människans påverkan på miljön samt respekt för allt levande. Vi vill att barnen ska förstå att deras röster och handlingar kan påverka framtiden.

Hållbar framtid med utgångspunkt i läroplanen för förskolan

Vi ska ge barnen förutsättningar att utveckla en förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Genom att gå på upptäcksfärd och ha reflektion tillsammans med barnen får barnen en möjlighet att utveckla en respekt och förståelse för allt levande samt omsorg om sin närmiljö.

 Vi kommer att ge barnen möjligheter att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman. Detta för att barnen ska utveckla sitt intresse och sin förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Uppdaterad: